Thứ 212052022

Last update10:44:24 AM

Giới Thiệu Chung

Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên môi trường Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 819/QĐ-UBND, ngày 18/9/2008 của UBND thành phố Hà Nội.

Thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên môi trường Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Thông tin tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Tây và Bộ phận Thông tin Lưu trữ thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (cũ).
Trụ sở chính của Trung tâm đặt tại: số 18 phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Vị trí và chức năng
Vị trí: Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên môi trường Hà Nội là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; có tư cách pháp nhân; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định hiện hành của pháp luật.
 
Chức năng: Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên môi trường Hà Nội có chức năng thu thập, cung cấp thông tin về tài nguyên và môi trường phục vụ công tác quản lý và nhu cầu cần khai thác của các cá nhân và tổ chức theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của thành phố.
 
Nhiệm vụ và quyền hạn:
Trung tâm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Quy định của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
---------------------------------------------------

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập theo Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 18/9/2008 của UBND Thành Phố Hà Nội, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tây và Bộ phận Thông tin Lưu trữ thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (cũ).

Trung tâm có các chức năng cơ bản sau :

1.Tham mưu cho Lãnh đạo Sở triển khai chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội thực hiện theo Quyết định số 179/2004/QĐ-TTG ngày 06/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 

2. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thuộc phạm vi quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở Thành phố Hà Nội;

3. Tổ chức thu thập, xây dựng, tích hợp, xử lý, quản lý, khai thác và dịch vụ cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường theo quy định tại Điều 3 Nghị định Chính phủ số 102/2008/NĐ-CP ban hành ngày 15/9/2008 về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường.

4. Quản lý, thu thập, biên tập, chỉnh lý, tu bổ, phục chế các loại hồ sơ, tài liệu, liên quan đến hồ sơ lưu trữ bằng giấy của ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội gồm: Các loại hồ sơ, tài liệu về quản lý đất đai, tài nguyên nước, địa chất khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ; Kết quả giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài nguyên và môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết; các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế – kỹ thuật về tài nguyên và môi; kết quả các dự án, chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ về tài nguyên và môi trường;

5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định về quản lý và cung cấp thông tin tài nguyên môi trường thuộc thẩm quyền Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; quy chế về quản lý, khai thác và bảo trì cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường; thực hiện các dịch vụ cung cấp thông tin tư liệu về tài nguyên và môi trường, phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện dịch vụ sao trích lục bản đồ, bản đồ nền, các loại bản đồ chuyên đề cho các đối tượng có nhu cầu;

6. Chịu trách nhiệm quản lý, cập nhật thông tin lên Cổng Thông tin Điện tử của Sở Tài  nguyên và Môi trường; Xây dựng, quản lý khai thác dịch vụ thư viện điện tử về thông tin tài nguyên và môi trường; thực hiện dịch vụ tư vấn, chuyển giao liên quan đến công nghệ tin học, xử lý thông tin; thiết kế, xây dựng phần mềm tin học, đào tạo bồi dưỡng kỹ thuật trong lĩnh vực thông tin tài nguyên và môi trường cho các đối tượng có yêu cầu;

7. Hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng, quản lý và chủ trì nghiệm thu các dự án công nghệ thông tin thuộc phạm vi quản lý của Sở; tham gia thẩm định, kiểm tra, giám sát,  các đề án, dự án đầu tư công nghệ thông tin liên quan đến lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường; chủ trì thực hiện các Dự án Công nghệ thông tin được giao; tư vấn thiết kế, triển khai lắp đặt hệ thống trang thiết bị thuộc cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin;

8. Quản lý, bảo trì mạng thông tin Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; chủ trì  xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin tài nguyên và môi trường; thực hiện các đề án, dự án phục vụ công tác cải cách hành chính và các hoạt động quản lý, điều hành của Sở; Chủ trì các chương trình, đề tài nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, các dự án hợp tác trong nước và quốc tế.

Với phương châm hoạt động đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào cơ quan quản lý hành chính và hướng tới chính quyền điện tử, Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội đã từng bước xây dựng và trưởng thành nhằm đưa ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả vào hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hà  Nội  phấn đấu  trở thành một đơn vị mạnh trong việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong và ngoài ngành. Trung tâm đã thực hiện được nhiều nội dung đưa ứng dụng tin học vào hoạt động quản lý của ngành tài nguyên và môi trường Hà Nội.