Thứ 509162021

Last update10:56:49 AM

Thông tư số: 07/2012/TT-BNV Hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan

Ngày 22/11/2012, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số: 07/2012/TT-BNV Hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan. File tải về

Nghị định số: 01/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật Lưu trữ

Ngày 03/01/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số: Nghị định số: 01/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật Lưu trữ. File tải về

Thông tư số: 10/2014/TT-BNV quy định về việc sử dụng tài liệu tại phòng đọc của các lưu trữ lịch sử

Ngày 01/10/2014, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số: 10/2014/TT-BNV quy định về việc sử dụng tài liệu tại phòng đọc của các lưu trữ lịch sử. File tải về

Thông tư số: 09/2014/TT-BNV hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ

Ngày 01/10/2014, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số: 09/2014/TT-BNV hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ. File tải về