Thông tư số: 10/2014/TT-BNV quy định về việc sử dụng tài liệu tại phòng đọc của các lưu trữ lịch sử

Ngày 01/10/2014, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số: 10/2014/TT-BNV quy định về việc sử dụng tài liệu tại phòng đọc của các lưu trữ lịch sử.

File tải về

новинки кинематографа
Машинная вышивка, программа для вышивания, Разработка макета в вышивальной программе, Авторский дизайн