thứ 707022022

Last update10:56:49 AM

Ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử thành phố Hà Nội

Ngày 13/6/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 3581/QĐ-UBND ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử thành phố Hà Nội.

Chi tiết fie đính kèm: