Thứ 610302020

Last update10:56:49 AM

Thông tư số: 11/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000

Ngày 17/2/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số: 11/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 File tải về

Thông tư số: 10/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000

Ngày 17/2/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số: 10/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000 File tải về 

Thông tư số: 09/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000

Ngày 17/2/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số: 09/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000 File tải về

Thông tư số: 52/2014/TT-BTNMT quy định về phân cấp trữ lượng và cấp tài nguyên nước khoáng, nước nóng thiên nhiên

Ngày 09 tháng 09 năm 2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 52/2014/TT-BTNMT quy định về phân cấp trữ lượng và cấp tài nguyên nước khoáng, nước nóng thiên nhiên. File tải về