Thông tư số: 40/2014/TT-BTNMT Quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất

Ngày 11/7/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số: 40/2014/TT-BTNMT Quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất.

File tải về

новинки кинематографа
Машинная вышивка, программа для вышивания, Разработка макета в вышивальной программе, Авторский дизайн