Thông tư số: 27/2014/TT-BTNMT Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước

Ngày 30/5/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số: 27/2014/TT-BTNMT Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất,  mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.

File tải về

новинки кинематографа
Машинная вышивка, программа для вышивания, Разработка макета в вышивальной программе, Авторский дизайн