Thứ 212052022

Last update10:44:24 AM

Nghị định số: 80/2014/NĐ-CP Về thoát nước và xử lý nước thải

Ngày 06/08/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số: 80/2014/NĐ-CP Về thoát nước và xử lý nước thải. File tải về

Thông tư số: 56/2014/TT-BTNMT Quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước

Ngày 24/9/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số: 56/2014/TT-BTNMT Quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước. File tải về 

Thông tư số: 40/2014/TT-BTNMT Quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất

Ngày 11/7/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số: 40/2014/TT-BTNMT Quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất. File tải về

Thông tư số: 27/2014/TT-BTNMT Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước

Ngày 30/5/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số: 27/2014/TT-BTNMT Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất,  mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước. File tải về

Thông tư số: 13/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất

Ngày 17/2/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số: 13/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất File tải về

Thông tư số: 12/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt

Ngày 17/2/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số: 12/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt File tải về