Thứ 610302020

Last update10:56:49 AM

Nghị định số: 104/2014/NĐ-CP quy định về khung giá đất

Ngày 14/11/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số: 104/2014/NĐ-CP quy định về khung giá đất. File tải về

Kế hoạch số: 100/KH-UBND triển khai thực hiện điều tra, xây dựng bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày 13/06/2013, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số: 100/KH-UBND triển khai thực hiện điều tra, xây dựng bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn thành phố Hà Nội. File tải về 

Quyết định số: 71/2014/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày 15/09/2014, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số: 71/2014/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội. File tải về

Thông tư số: 48/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp

Ngày 22/08/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số: 48/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp. File tải về 

Quyết định số: 27/2013/QĐ-UBND về việc quy định chi tiết việc xác định giá đất ở, giá bán nhà tái định cư làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày 18/7/2013, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số: 27/2013/QĐ-UBND về việc quy định chi tiết việc xác định giá đất ở, giá bán nhà tái định cư làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội. File tải về

Quyết định số: 23/2013/QĐ-UBND về việc ban hành quy định sửa đổi bổ sung quy trình thu, nộp và quản lý nguồn thu tiền bán nhà ở tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày 08/07/2013, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số: 23/2013/QĐ-UBND về việc ban hành quy định sửa đổi bổ sung quy trình thu, nộp và quản lý nguồn thu tiền bán nhà ở tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội. File tải về