Thứ 610302020

Last update10:56:49 AM

Quyết định số: 19/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn kinh phí bảo trì nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày 24/06/2013, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số: 19/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn kinh phí bảo trì nhà chung cư  trên địa bàn thành phố Hà Nội. File tải về

Quyết định số: 18/2013/QĐ-UBND về việc thu nộp, quản lý và sử dụng tiền đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày 13/06/2013, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số: 18/2013/QĐ-UBND về việc thu nộp, quản lý và sử dụng tiền đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội. File tải về

Quyết định số: 17/2013/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số bảng giá đất kèm theo quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND Thành phố về việc ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013

Ngày 10/6/2013, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số: 17/2013/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số bảng giá đất kèm theo quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND Thành phố về việc ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013. File tải về

Quyết định số:13/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, ng

Ngày 24/04/2013, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số:13/2013/QĐ-UBND Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội. File tải về   

Thông tư số: 04/2013/TT-BTNMT quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Ngày 24/04/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số: 04/2013/TT-BTNMT quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. File tải về