Thứ 410212020

Last update10:56:49 AM

Thông tư số: 02/2015/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số: 48/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụn

Ngày 05/01/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số: 02/2015/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số: 48/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

File tải về