Chủ nhật05192019

Last update11:14:28 AM

Thông tư liên tịch số: 179/2014/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014

Ngày 26/11/2014, Liên bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư liên tịch số: 179/2014/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014.

File tải về