Thứ 212052022

Last update10:44:24 AM

Thông tư số: 02/2015/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số: 48/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụn

Ngày 05/01/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số: 02/2015/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số: 48/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất. File tải về

Quyết định số: 98/2014/QĐ-UBND Về việc ban hành Bộ đơn giá lưu trữ tài liệu về đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày 29/12/2014, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số: 98/2014/QĐ-UBND Về việc ban hành Bộ đơn giá lưu trữ tài liệu về đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội. File tải về

Thông tư số: 18/2014/TT/BXD Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 02/2013/TT-BXD ngày 8 tháng 3 năm 2013 hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nh

Ngày 26/11/2014, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số: 18/2014/TT/BXD Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 02/2013/TT-BXD ngày 8 tháng 3 năm 2013 hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình du lịch. File tải về 

Thông tư số: 17/2014/TT-BTNMT Hướng dẫn việc xác định ranh giới, diện tích xây dựng cơ sở dữ liệu đất trồng lúa

Ngày 21/4/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số: 17/2014/TT-BTNMT Hướng dẫn việc xác định ranh giới, diện tích xây dựng cơ sở dữ liệu đất trồng lúa. File tải về

Quyết định số: 695/QĐ-TTg về việc quản lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ của Chính phủ

Ngày 7/5/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số: 695/QĐ-TTg về việc quản lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ của Chính phủ. File tải về

Thông tư liên tịch số: 179/2014/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014

Ngày 26/11/2014, Liên bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư liên tịch số: 179/2014/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014. File tải về