Thứ 610302020

Last update10:56:49 AM

Thông tư số: 21/2014/TT-BTTTT Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện"

Ngày 16/12/2014, Bộ Thông tin và Truyền Thông đã ban hành Thông tư số: 21/2014/TT-BTTTT Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện" File tải về 

Nghị định số: 72/2013/NĐ-CP Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng

Ngày 15/07/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số: 72/2013/NĐ-CP Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng. File tải về

Quyết định số: 47/2013/QĐ-UBND Ban hành quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên môn về công nghệ thông tin, viễn thông tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố Hà Nội

Ngày 30/10/2013, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số: 47/2013/QĐ-UBND Ban hành quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên môn về công nghệ thông tin, viễn thông tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố Hà Nội. File tải về

Thông tư số: 20/2014/TT-BTTTT Quy định về các sản phẩm phần mềm nguồn mở được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước.

Ngày 05/12/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số: 20/2014/TT-BTTTT Quy định về các sản phẩm phần mềm nguồn mở được ưu tiên  mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước. File tải về

Thông tư số: 19/2014/TT-BTTTT Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

Ngày 05/12/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số: 19/2014/TT-BTTTT Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet. File tải về

Thông tư số: 17/2014/TT-BTTTT Quy định chế độ báo cáo về hoạt động chứng thực chữ ký số

Ngày 26/11/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số: 17/2014/TT-BTTTT Quy định chế độ báo cáo về hoạt động chứng thực chữ ký số. File tải về