Thông tư số: 47/2014/TT-BTC Quy định về quản lý Website thương mại điện tử

Ngày 5/12/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số: 47/2014/TT-BTC Quy định về quản lý Website thương mại điện tử.

File tải về

новинки кинематографа
Машинная вышивка, программа для вышивания, Разработка макета в вышивальной программе, Авторский дизайн