Thông tư số: 22/2014/TT-BTTTT Ban hành Quy hoạch kho số viễn thông

Ngày 22/12/2014, Bộ Thông tin và Truyền Thông đã ban hành Thông tư số: 22/2014/TT-BTTTT Ban hành Quy hoạch kho số viễn thông.

File tải về

 

новинки кинематографа
Машинная вышивка, программа для вышивания, Разработка макета в вышивальной программе, Авторский дизайн