Thứ 410212020

Last update10:56:49 AM

Quyết định số: 47/2013/QĐ-UBND Ban hành quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên môn về công nghệ thông tin, viễn thông tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố Hà Nội

Ngày 30/10/2013, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số: 47/2013/QĐ-UBND Ban hành quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên môn về công nghệ thông tin, viễn thông tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố Hà Nội.

File tải về