Thứ 212052022

Last update10:44:24 AM

Quyết định số: 1676/QĐ-BTNMT Ban hành quy chế quản lý và sử dụng hệ thống báo cáo thông tin dự án công nghệ thông tin và báo cáo định kỳ tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 12/8/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số: 1676/QĐ-BTNMT Ban hành quy chế quản lý và sử dụng hệ thống báo cáo thông tin dự án công nghệ thông tin và báo cáo định kỳ tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. File tải về

Thông tư số: 47/2014/TT-BTC Quy định về quản lý Website thương mại điện tử

Ngày 5/12/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số: 47/2014/TT-BTC Quy định về quản lý Website thương mại điện tử. File tải về

Thông tư số: 28/2014/TT-BTTTT Quy định về việc thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin

Ngày 30/12/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số: 28/2014/TT-BTTTT Quy định về việc thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin. File tải về

Thông tư số: 25/2014/TT-BTTTT Quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương

Ngày 30/12/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số: 25/2014/TT-BTTTT Quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương. File tải về

Thông tư số: 24/2014/TT-BTTTT Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng

Ngày 29/12/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số: 24/2014/TT-BTTTT Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng. File tải về 

Thông tư số: 22/2014/TT-BTTTT Ban hành Quy hoạch kho số viễn thông

Ngày 22/12/2014, Bộ Thông tin và Truyền Thông đã ban hành Thông tư số: 22/2014/TT-BTTTT Ban hành Quy hoạch kho số viễn thông. File tải về