thứ 707022022

Last update10:56:49 AM

Kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu tài nguyên và môi trường thống nhất từ Trung ương đến địa phương

Ngày 25/6, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đã chủ trì buổi làm việc với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường và các đơn vị chức năng của Bộ để nghe báo cáo việc triển khai Đề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các địa phương, Bộ, ngành”.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường Khuất Hoàng Kiên cho biết, tại Nghị định 73/2017/NĐ-CP, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì xây dựng Cơ sở dữ liệu (CSDL) tài nguyên và môi trường (TNMT) quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành về tài nguyên và môi trường. Hiện nay Bộ đang xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu chuyên ngành như đất đai, đo đạc bản đồ, tài nguyên nước, môi trường … Một số cơ sở dữ liệu đã có sự kết nối với các Bộ, ngành, địa phương như cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên môi trường, cơ sở dữ liệu đất đai, nhưng phần lớn thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường đang rất phân tán, không đồng bộ, không thống nhất, gây khó khăn cho công tác quản lý, chuyên môn nghiệp vụ và khai thác, sử dụng; công tác công bố, cung cấp, chia sẻ, khai thác sử dụng thông tin, số liệu còn chưa được thuận lợi, vẫn còn tình trạng cát cứ làm giảm giá trị và hiệu quả sử dụng của thông tin, số liệu điều tra cơ bản.                                          

Hơn nữa, theo Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0 và Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường phiên bản 2.0, hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường được kết nối liên thông với các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu (HTTT/CSDL) của các Bộ, ngành và địa phương.

Để khắc phục những khó khăn nêu trên và bảo đảm cung cấp, chia sẻ và khai thác thông tin đầy đủ, kịp thời, thuận tiện đáp ứng yêu cầu của các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân, cộng đồng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; kết nối, liên thông với khu vực và quốc tế cần có những quy định, quy chuẩn, giải pháp kỹ thuật cụ thể cho việc kết nối liên thông hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các địa phương và các Bộ, ngành.

Đề án được xây dựng với mục tiêu hoàn thiện khung pháp lý thống nhất về quản lý, vận hành, khai thác dữ liệu tài nguyên môi trường theo hướng: Bảo đảm thực hiện thống nhất, đồng bộ và có cơ chế chia sẻ, sử dụng hiệu quả; các tiêu chuẩn, quy chuẩn về kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với các HTTT/CSDL của các địa phương, Bộ, ngành; Hoàn thiện CSDL TNMT trong đó ưu tiên hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia, các cơ sở dữ liệu có phạm vi toàn quốc bảo đảm kết nối, liên thông với các HTTT/CSDL của các địa phương, Bộ, ngành; Thiết lập nền tảng kết nối liên thông CSDL TNMT với các HTTT/CSDL của các địa phương, Bộ, ngành trên cơ sở các nền tảng công nghệ hiện đại, tiên tiến, điện toán đám mây, mô hình quản lý dữ liệu lớn (BigData), trí tuệ nhân tạo (AI) ... và tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin của các Bộ, ngành, địa phương bảo đảm cung cấp đủ hạ tầng tính toán, phân tích, kết nối, chia sẻ dữ liệu tài nguyên môi trường trên phạm vi toàn quốc.

Các nội dung công việc chủ yếu của Đề án bao gồm (i) Xây dựng hoàn thiện khung pháp lý: Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về kết nối, liên thông CSDL TNMT với các CSDL/HTTT của các địa phương, bộ, ngành; Xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn chung về kết nối, chia sẻ dữ liệu tài nguyên môi trường. (ii) Xây dựng nền tảng kết nối liên thông CSDL TNMT: Xây dựng mô hình tổng thể CSDL TNMT kết nối liên thông với CSDL/HTTT của các địa phương, bộ, ngành; Xây dựng các dịch vụ kết nối CSDL TNMT; Xây dựng hệ thống thu nhận, phân tích, xử lý, kết nối chia sẻ thông tin, dữ liệu tài nguyên môi trường; Tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin của các Bộ, ngành, địa phương bảo đảm cung cấp đủ hạ tầng tính toán, phân tích, kết nối, chia sẻ dữ liệu tài nguyên môi trường trên phạm vi toàn quốc. (iii) Xây dựng hoàn thiện CSDL TNMT.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Trần Quý Kiên cho rằng, thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường không những cần cho ngành tài nguyên và môi trường mà rất quan trọng trong công tác quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, cung cấp hạ tầng dữ liệu cho các địa phương phát triển đô thị thông minh, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số, tạo điều kiện việc triển khai cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 nên được Chính phủ, các Bộ ngành và các tổ chức, cá nhân hết sức quan tâm. Việc xây dựng Đề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các địa phương, Bộ, ngành” là hết sức cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay.

Để xây dựng và triển khai Đề án đáp ứng tiến độ và chất lượng, Thứ trưởng yêu cầu Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường rà soát lại các CSDL TNMT đã xây dựng ở giai đoạn trước để kế thừa, tận dụng tối đa CSDL, hạ tầng kỹ thuật CNTT hiện có, xây dựng Đề án bảo đảm tính khả thi, gắn với ứng dụng CNTT, áp dụng các công nghệ tiên tiến theo lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử và có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan và các địa phương trong quá trình xây dựng, triển khai./.

Theo monre.gov.vn 25/6/2019