Đôn đốc việc triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin

Ngày 24/4/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Công văn số 1762/UBND-NC về việc đôn đốc việc triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin.

Theo đó, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo các đơn vị sớm ban hành và công bố công khai quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin thuộc phạm vi trách nhiệm của mình; hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật, quy trình bảo vệ thông tin và các hệ thống quản lý thông tin, chi phí tiếp cận thông tin; bố trí đơn vị, bộ phận hoặc người làm đầu mối cung cấp thông tin của cơ quan, đơn vị; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết cho việc cung cấp thông tin,…

Đồng thời, chủ động lập, cập nhật, công khai danh mục thông tin phải được công khai và danh mục thông tin được tiếp cận có điều kiện. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị./.

 Theo thudo.gov.vn 

 

 

 

новинки кинематографа
Машинная вышивка, программа для вышивания, Разработка макета в вышивальной программе, Авторский дизайн