Đẩy mạnh ứng dụng CNTT: góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng đảng

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội về triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tại các cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội của Thành phố, trong những năm qua, Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố đã đã tích cực chỉ đạo và tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch ứng dụng CNTT trong cơ quan Đảng ủy Khối, các cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng đảng.

Thời gian qua, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố và các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xây dựng và đưa vào sử dụng phổ biến hệ thống thông tin điện tử phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng. Hạ tầng CNTT tại cơ quan Đảng ủy Khối và cấp ủy trực thuộc, đáp ứng được các nhu cầu tối thiểu cho việc tin học hoá hoạt động của các cơ quan. Đồng thời, mạng thông tin diện rộng của Đảng ủy Khối đã kết nối với Thành ủy và trao đổi với các cơ quan Đảng trong việc thông tin, gửi nhận, lưu trữ, xử lý văn bản (trừ văn bản có nội dung mật, tối mật, tuyệt mật) thông qua hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp Lotus Notes. Các ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan Đảng ủy Khối và cấp ủy trực thuộc đã được triển khai khá tích cực và đồng bộ, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động của các cơ quan Đảng; đổi mới phương thức, lề lối làm việc theo hướng hiện đại, phục vụ tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy; nhận thức của lãnh đạo, cán bộ, công chức trong việc ứng dụng các thành tựu của công nghệ thông tin được nâng lên rõ rệt.   

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: việc ứng dụng CNTT ở Đảng ủy Khối và một số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc vẫn chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ trong công tác lãnh đạo, chi đạo, điều hành với điều kiện, tình hình hiện nay; hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển; kết quả khai thác, sử dụng phần mềm ứng dụng còn chưa đem lại hiệu quả cao. Trang thiết bị hạ tầng và phần mềm ứng dụng CNTT chưa đồng bộ, một số ứng dụng CNTT chưa kết nối và vận hành thống nhất trong toàn Đảng bộ Khối. Đa số các cơ quan chưa tận dụng hết hạ tầng thiết bị CNTT đã được đầu tư trang bị. An toàn thông tin còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, mất an toàn thông tin. Nhân lực CNTT tại các cơ quan Đảng trong toàn Đảng bộ Khối đã được quan tâm nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển…

Trước thực trạng trên, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố đã xây dựng Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng CNTT góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Đảng ủy Khối và cấp ủy trực thuộc giai đoạn 2016-2020”.

Theo đó, để tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng đảng, Đảng ủy Khối đặt mục tiêu trong năm 2017: 95% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa cơ quan Đảng ủy khối tới các tổ chức đảng trực thuộc được giao dịch dưới dạng điện tử; năm 2018: 100% các văn bản, tài liệu trao đổi giữa cơ quan Đảng ủy khối tới các tổ chức đảng trực thuộc được giao dịch dưới dạng điện tử và được xác thực điện tử; năm 2019 - 2020: Hoàn thành xây dựng các cơ sở dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý trong toàn Đàng bộ Khối…

Để thực hiện các mục tiêu trên, Đảng ủy Khối đề ra năm nhóm giải pháp:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác ứng dụng CNTT. Trong đó, yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, cơ quan Đảng phải nhận thức đúng đắn, nâng cao ý thức trách nhiệm, quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của tổ chức, cơ quan phụ trách. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, Đảng ủy Khối về công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Đảng cho cán bộ, đảng viên, công chức nhằm nâng cao sự hiểu biết về vai trò và lợi ích của việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giai đoạn hiện nay. Xây dựng các quy chế, quy định trong công tác ứng dụng CNTT…

Hai là, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng đồng bộ CNTT vào các hoạt động của Đảng ủy Khối. Theo đó, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, triển khai các giải pháp hạ tầng, ứng dụng CNTT tại Đảng ủy khối và các cấp ủy trực thuộc đảm bảo đồng bộ, thống nhất với hệ thống ứng dụng CNTT của các cơ quan Đảng và Nhà nước Thành phố Hà Nội.

Ba là, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về ứng dụng CNTT trong các cơ quan, tổ chức đảng. Đảng ủy Khối sẽ thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, trao đổi, học tập kinh nghiệm chỉ đạo ứng dụng CNTT cho các cơ quan, đơn vị. Hàng năm, kết hợp với kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn văn phòng cấp ủy, đồng thời tổ chức các nội dung về tập huấn cập nhật, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho các đồng chí lãnh đạo, quản lý các hệ thống thông tin và chỉ đạo việc ứng dụng CNTT; tập huấn cập nhật, nâng cao kỹ năng cho các đồng chí chuyên trách về CNTT và kỹ năng ứng dụng CNTT trong cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo triển khai đồng bộ các nội dung của Đề án. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình sử dụng CNTT trong cơ quan Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng trực thuộc để có giải pháp thúc đẩy kịp thời. Đồng thời, khuyến khích, khen thưởng, động viên các cấp ủy, tổ chức đảng tích cực triển khai thực hiện ứng dụng CNTT vào công tác chuyên môn nghiệp vụ và tác nghiệp hàng ngày trong các cơ quan, cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Khối.

Theo: http://ict-hanoi.gov.vn

 

 

новинки кинематографа
Машинная вышивка, программа для вышивания, Разработка макета в вышивальной программе, Авторский дизайн