Kiện toàn Ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành TN&MT

Bộ TN&MT vừa ban hành Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành TN&MT. Ban chỉ đạo do Bộ trưởng Bộ Trần Hồng Hà làm Trưởng ban.

Phó Trưởng ban là Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc. Các ủy viên bao gồm lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, các Viện, các Trung tâm trực thuộc Bộ, các Trường Đại học của Bộ TN&MT; cùng đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông và đại diện lãnh đạo Sở TN&MT các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bình Dương.                                     

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ TN&MT chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước về thúc đẩy ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; điều phối thống nhất việc triển khai thực hiện cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành TN&MT; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ TN&MT và Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ bảo đảm tính hệ thống, hiệu quả cao; tổ chức đánh giá tình hình, đề xuất các giải pháp cụ thể thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành, định kỳ báo cáo Bộ trưởng.

Giúp việc cho Ban chỉ đạo có Tổ giúp việc đặt tại Cục Công nghệ thông tin có nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị liên quan; tổng hợp, báo cáo về các hoạt động chung của Ban chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo giao.

Theo monre.gov.vn

 

 

 

новинки кинематографа
Машинная вышивка, программа для вышивания, Разработка макета в вышивальной программе, Авторский дизайн