Phải trả phí khi khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai

Theo dự thảo Nghị định quy định về xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin đất đai đang được Bộ TN&MT lấy ý kiến trên website Bộ, việc khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai phải trả phí và chi phí cung cấp dữ liệu, trừ một số trường hợp.

Thời gian Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) lấy ý kiến đóng góp của người dân và doanh nghiệp cho dự thảo Nghị định quy định về xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin đất đai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ này tại địa chỉ: http://www.monre.gov.vn sẽ kéo dài đến hết ngày 30/8/2016.

                            

Theo dự thảo Nghị định, hệ thống thông tin đất đai gồm hạ tầng kỹ thuật CNTT đất đai; hệ thống phần mềm hệ điều hành, phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng; và cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai quốc gia. Hệ thống thông tin đất đai được xây dựng thống nhất trên toàn quốc nhằm cung cấp thông tin đất đai cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân, phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai và để sử dụng chung cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm cung cấp thông tin cơ bản về đất đai phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai và nhu cầu phát triển KT-XH.

Đối với việc khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai, dự thảo Nghị định nêu rõ, việc khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai thông qua các hình thức: mạng Internet, mạng chuyên dùng; Cổng thông tin điện tử về đất đai do cơ quan quản lý CSDL đất đai quy định; Dịch vụ tin nhắn; Phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu; Hợp đồng khai thác, sử dụng dữ liệu đất đai theo quy định của pháp luật; và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, theo dự thảo, việc khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai phải trả phí và chi phí cung cấp dữ liệu, trừ các trường hợp: danh mục dữ liệu có trong CSDL đất đai; thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; khung giá đất, bảng giá đất đã công bố; thông tin về các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai; các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai; cung cấp dữ liệu đất đai để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước; phục vụ cho các mục đích quốc phòng và an ninh, phục vụ yêu cầu trực tiếp của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và trong tình trạng khẩn cấp.

Phí và chi phí cung cấp dữ liệu đất đai gồm phí khai thác và sử dụng dữ liệu đất đai; chi phí in ấn, sao chụp hồ sơ, tài liệu; và chi phí gửi tài liệu (nếu có). Bộ trưởng Bộ TN&MT có trách nhiệm quy định cụ thể mức thu phí và chi phí cung cấp dữ liệu đất đai trong CSDL đất đai quốc gia. UBND cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân mức thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu đất đai tại địa phương.

Dự thảo Nghị định cũng quy định, tổ chức, cá nhân khi khai thác dữ liệu đất đai trên mạng Internet, Cổng thông tin đất đai phải đăng ký và được cấp quyền truy cập, khai thác dữ liệu từ hệ thống thông tin đất đai. Tổ chức, cá nhân được cấp quyền truy cập có trách nhiệm: Truy cập đúng địa chỉ, mã khoá; không được làm lộ địa chỉ, mã khoá truy cập đã được cấp; Khai thác dữ liệu trong phạm vi được cấp, sử dụng dữ liệu đúng mục đích, không xâm nhập trái phép cơ sở dữ liệu đất đai; Quản lý nội dung các dữ liệu đã khai thác, không được cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác trừ trường hợp đã được thỏa thuận, cho phép bằng văn bản của cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai.

Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân được cấp quyền truy cập khai thác dữ liệu từ hệ thống thông tin đất đai không được thay đổi, xóa, huỷ, sao chép, tiết lộ, hiển thị, di chuyển trái phép một phần hoặc toàn bộ dữ liệu; không được tạo ra hoặc phát tán chương trình phần mềm làm rối loạn, thay đổi, phá hoại hệ thống thông tin đất đai; thông báo kịp thời cho cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai về những sai sót của dữ liệu đã cung cấp.

Trách nhiệm của cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai trên mạng Internet, cổng thông tin đất đai, dịch vụ tin nhắn là phải bảo đảm cho tổ chức, cá nhân truy cập thuận tiện, có công cụ tìm kiếm dữ liệu dễ sử dụng và cho kết quả đúng nội dung cần tìm kiếm; bảo đảm khuôn dạng dữ liệu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định để dễ dàng tải xuống, hiển thị nhanh chóng và in ấn bằng các phương tiện điện tử phổ biến; hỗ trợ tổ chức, cá nhân truy cập hệ thống thông tin đất đai; bảo đảm tính chính xác, thống nhất về nội dung, cập nhật thường xuyên và kịp thời của dữ liệu trong hệ thống thông tin đất đai; quy định rõ thời hạn tồn tại trực tuyến của từng loại thông tin; thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

M.T (06/07/2016, http://ictnews.vn/)

 

 

 

новинки кинематографа
Машинная вышивка, программа для вышивания, Разработка макета в вышивальной программе, Авторский дизайн