Thứ 206172019

Last update03:23:33 PM

Tin học A, B, C không còn đạt yêu cầu về kiến thức, kỹ năng

Chương trình tin học ứng dụng A,B, C được ban hành theo Quyết định 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 3/7/2000 không còn phù hợp, không đạt các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng

Bộ TT&TT vừa có văn bản gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc sử dụng chứng chỉ tin học trong tuyển dụng, nâng ngạch công chức; tuyển dụng, thăng hạng viên chức.

Theo công văn cho biết, Bộ TT&TT đã ban hành Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 cụ thể hóa các yêu cầu về kiến thức lý thuyết, kỹ năng thực hành đối với mỗi cá nhân trong việc sử dụng CNTT. Trên cơ sở các yêu cầu này, các cơ quan, đơn vị có thể chủ động nghiên cứu, áp dụng theo mục đích và nhu câu cụ thể của mình.

                             

Thời gian vừa qua, Bộ TT&TT nhận được văn bản của các Bộ, ngành, địa phương đề nghị hướng dẫn về chứng chỉ, trình độ tin học đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại các thông tư của Bộ Nội vụ, thông tư liên tịch của Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành ban hành tiêu chuẩn chức danh ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.

Về vấn đề này, sau khi thống nhất với Bộ Nội vụ, Bộ TT&TT đã có ý kiến là hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang chủ trì, phối họp với Bộ TT&TT dự thảo Thông tư liên tịch quy định hoạt động tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo Chuấn kỹ năng sử dụng CNTT. Dự kiến Thông tư liên tịch sẽ ban hành trong tháng 6/2016 làm căn cứ đế các cơ quan, đơn vị triển khai đào tạo, tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo chuẩn kỹ năng năng sử dụng CNTT.

Bộ TT&TT trong văn bản cũng nêu rõ Chương trình tin học ứng dụng A,B, C được ban hành theo Quyết định 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 3/7/2000 không còn phù hợp, không đạt các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

Tuy nhiên, để đảm bảo tính liên tục trong trong tuyển dụng, nâng ngạch công chức; tuyển dụng, thăng hạng viên chức đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục sử dụng chứng chỉ tin học và tổ chức thi tin học theo các quy như trước đây cho đến khi Thông tư liên tịch nêu trên có hiệu lực thi hành.

QA (17/06/2016, http://ictpress.vn/)