Thứ 211302020

Last update10:56:49 AM

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm phục vụ công tác đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với CCVCLĐHĐ làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Thực hiện Quyết định số 930/QĐ-STNMT-VP ngày 27/6/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành quy định đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng phần mềm phục vụ công tác đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với CCVCLĐHĐ làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Để sớm đưa vào sử dụng chính thức phần mềm, ngày 26/7/2018, Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức buổi tập huấn sử dụng phần mềm thử nghiệm và lấy ý kiến các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. Tham gia buổi tập huấn gồm lãnh đạo các phòng, đơn vị, bộ phận tổ chức của khối Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.                  

Tại buổi tập huấn, đơn vị tư vấn đã hướng dẫn các phòng, đơn vị các thao tác khi truy cập và sử dụng phần mềm như: địa chỉ truy cập, các trình duyệt web hỗ trợ, thông tin đăng nhập, cách cá nhân tự đánh giá, cách nhận xét, đánh giá dưới vai trò cán bộ quản lý, vai trò cấp có thẩm quyền, cập nhật biên bản họp đánh giá…

Cũng tại buổi tập huấn, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội Nguyễn Văn Hoàng đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tích cực hướng dẫn cán bộ thử nghiệm chương trình, phát hiện những bất cập của phần mềm thử nghiệm, gửi về văn phòng Sở để Trung tâm phối hợp với đơn vị tư vấn khẩn trương chỉnh sửa, sớm đưa phần mềm chính thức vào sử dụng./.