Thứ 201212019

Last update03:56:39 PM

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội họp Chi bộ thường kỳ tháng 8/2017

Sáng ngày 01/8/2017, Chi bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội đã tổ chức họp Chi bộ thường kỳ tháng 8/2017. Chủ trì là đồng chí Nguyễn Văn Hoàng – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm, các đồng chí trong Ban Giám đốc Trung tâm và toàn thể các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ cùng tham dự.

Họp chi bộ thường kỳ hàng tháng của Chi bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường đã trở thành những buổi sinh hoạt tư tưởng, chính trị của Đảng viên để các đồng chí Đảng viên nắm được các chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên và thực hiện những nội dung chuyên môn của Trung tâm, nhằm phát huy tính chủ động tích cực, tiên phong gương mẫu trong các hoạt động của Trung tâm.

              Đ/c Nguyễn Văn Hoàng - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, các Đảng viên đã được nghe phổ biến các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội, Đảng ủy Sở. Theo văn bản số 5760/STNMT-VP về việc thực hiện Kế hoạch số 28-KH/BDVTU-BCSĐUBNDTP ngày 05/5/2017 của Ban Dân vận Thành ủy và BCS Đảng UBND thành phố do Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ban hành ngày 19/7/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết của  Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo điều kiện và vận động đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia góp ý xây dựng, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, tạo điều kiện thuận lợi để quần chúng nhân dân phát huy quyền làm chủ. Tăng cường công tác cải cách hành chính, tập trung vào cải cách thủ tục hành chính. Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản liên quan thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Cũng tại buổi họp, Chi bộ đã thông báo Kế hoạch Đại hội Chi bộ và nội dung công tác chuẩn bị Đại hội, phân công chi tiết nhiệm vụ cho từng đồng chí Đảng viên để Đại hội Chi bộ được tổ chức thành công, đạt hiệu quả cao./.