Thứ 509162021

Last update10:56:49 AM

Mức thu giá dịch vụ khai thác và sử dụng tài liệu Tài nguyên và Môi trường

Theo Quyết định số 101/QĐ-TNMT của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ban hành ngày 07/5/2009 về việc ban hành mức thu giá dịch vụ khai thác và sử dụng tài liệu Tài nguyên và Môi trườngbảng giá khai thác và sử dụng dữ liệu liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ quy định ở 6 dịch vụ sau: Cấp bản sao các loại hồ sơ, tài liệu, các loại văn bản pháp quy liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường (trích lục văn bản); Khai thác, sử dụng tài liệu hồ sơ, các loại văn bản pháp quy liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường; Khai thác tài liệu bản đồ địa chính, tọa độ độ cao; Cung cấp thông tin nguồn gốc nhà đất; Chuyển đổi tọa độ VN2000, số hóa, biên tập, xây dựng bản đồ chuyên đề; Xây dựng phần mềm tin học, xử lý dữ liệu, xây dựng hệ thống thông tin về lĩnh vực tài nguyên môi trường.