Thứ 610302020

Last update10:56:49 AM

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và lưu trữ tài liệu tài nguyên môi trường

Quá trình phát triển của ngành Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội càng ngày càng tạo nên một số lượng lớn hồ sơ tài liệu thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường như: Bản đồ các loại, hồ sơ tư liệu về đất đai qua các thời kỳ, hồ sơ môi trường, tài nguyên khoảng sản .v.v. Đặc điểm của các loại tài liệu này là luôn được khai thác và sử dụng phục vụ cho các nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ viên chức trong cơ quan. Xuất phát từ tình hình thực tế như vậy, một đòi hỏi bức thiết đặt ra là làm thế nào để đưa vào quản lý và khai thác, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ phục vụ cho công tác khai thác giá trị tài liệu lưu trữ của các bán bộ viên chức trong cơ quan một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

 

                                                         Thực trạng hồ sơ lưu trữ 

Sau quá trình nghiên cứu và tìm hiểu thực trạng công tác lưu trữ hồ sơ tài liệu, Cán bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội đã đề xuất một giải pháp quản lý tài liệu lưu trữ của ngành một cách khoa học và sáng tạo. Từ những khởi đầu khó khăn và bỡ ngỡ, cán bộ Trung tâm đã dần từng bước làm chủ công nghệ, kiến thức để xây dựng nên hệ thống quản lý hồ sơ lưu trữ khoa học và đầy tính sáng tạo.

Một kho lưu trữ giấy với số lượng lớn hồ sơ tài liệu được chỉnh lý và sắp xếp trật tự. Từ kết quả đó, công việc số hóa hệ thống tài liệu và quản lý bằng công nghệ tin học đã được cán bộ Trung tâm xây dựng và đưa vào sử dụng. 


                                                  Sắp xếp trật tự hồ sơ lưu trữ giấy 

                                   

                                             Xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ dạng số  

N.V.H