Thứ 310272020

Last update10:56:49 AM

Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống công nghệ thông tin của Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội

Ngày 04/9/2012, Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội đã ban hành Quyết định số 13/QĐ-TTCNTT về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống công nghệ thông tin của Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội.

Quyết định gồm 4 chương 19 điều, trong đó, chương II quy định việc quản lý, khai thác, sử dụng thiết bị tin học, mạng LAN, mạng Internet và chương III quy định việc quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu và phần mềm.