Công tác lưu trữ cần được nhìn nhận lại

Tài liệu lưu trữ phục vụ cho các nhu cầu khác nhau của đời sống xã hội thông qua việc khai thác và sử dụng dữ liệu thông tin trong quá khứ và hiện tại. Mục đích cao cả của công tác lưu trữ là hướng tới việc phục vụ nhu cầu và lợi ích chính đáng của xã hội, của các quốc gia và của mỗi con người. Do vậy, nếu công tác lưu trữ ở các cơ quan, doanh nghiệp được tổ chức tốt thì sẽ có rất nhiều ý nghĩa, tác dụng đối với quốc gia, địa phương, các cơ quan và toàn xã hội.

Trước hết, công tác lưu trữ được tổ chức tốt sẽ giúp các cơ quan, doanh nghiệp lưu trữ đầy đủ và cung cấp kịp thời những thông tin cần thiết cho lãnh đạo và cán bộ trong quá trình thực hiện công việc. Nội dung của nhiều tài liệu lưu trữ còn chứa đựng những bài học kinh nghiệm quý báu trong quá trình phát triển của quốc gia, của các cơ quan, tổ chức. Vì vậy, công tác lưu trữ giúp các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong việc khai thác thông tin trong tài liệu lưu trữ để giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức trong từng cơ quan, đơn vị tổng kết hoạt động và rút ra những bài học kinh nghiệm bổ ích trong hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh.

Để đạt được những kết quả đó, nếu không có tinh thần trách nhiệm, sự cần cù, chịu khó, sự đóng góp của những người làm công tác lưu trữ thì chúng ta sẽ lưu giữ được những thông tin gì? Biết tìm tài liệu ở đâu? Khối tài liệu lưu trữ đó có ý nghĩa như thế nào với chúng ta?

Thực tế hiện nay, công tác lưu trữ chưa có được một chỗ đứng xứng đáng, chưa được quan tâm như một hoạt động khoa học thực sự nên sự đầu tư của các cấp, các ngành cho công tác này còn hạn chế.

Trong suy nghĩ của không ít người, công tác này chỉ là công việc sự vụ, giấy tờ đơn thuần của những người làm văn thư, lưu trữ nên chưa có những quan tâm, chú trọng, đầu tư xứng đáng. Đây là suy nghĩ, là quan niệm chưa đúng khi đánh giá về công tác lưu trữ, cần thiết phải được nhìn nhận lại./.

Mai Thi,( 25/03/2015, http://www.noivu.danang.gov.vn/)

новинки кинематографа
Машинная вышивка, программа для вышивания, Разработка макета в вышивальной программе, Авторский дизайн